Ngày đăng bài: 02/03/2023 09:43
Lượt xem: 5470
DANH SÁCH CẤP TÀI KHOẢN THƯ VIỆN SỐ CHO CÁC KHOA (Theo kho tài liệu số của thư viện ĐHSPKT Hưng Yên)

DANH SÁCH CẤP TÀI KHOẢN THƯ VIỆN TÀI LIỆU SỐ CHO CÁC KHOA

KHI TRUY CẬP TRÊN WEBSITE (thuvienso.utehy.edu.vn) của ĐHSPKT Hưng yên

Stt Tên Đơn vị/Khoa  ID PASS
1 Khoa Lý luận chính trị CD02023 17071972
2 Khoa Quản trị nhân lực CD02024 10081973
3 Khoa Kế toán CD02025 11051976
4 Khoa Quản trị kinh doanh CD02026 09081975
5 Khoa An toàn và VSLĐ CD02027 08091976
6 Khoa Xã hội học CD02028 12051974
7 Khoa Công tác xã hội CD02029 14031978
8 Khoa Tài chính ngân hàng CD02030 15101987
9 Khoa Ngoại ngữ CD02031 23121991
10 Khoa Du lịch và Khoa Luật CD02032 07041994