Ngày đăng bài: 06/01/2016 15:42
Lượt xem: 5437
Chức năng - nhiệm vụ

Phòng Thông tin - Tư liệu là một bộ phận trực thuộc Trường đại học Công đoàn, có chức năng tổ chức, xây dựng và quản lý vốn tài liệu phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý, nghiên cứu, giảng dạy và học tập của cán bộ, giảng viên, sinh viên của Nhà trường.

Phòng Thông tin - Tư liệu có nhiệm vụ sau:

  • Căn cứ vào chương trình đào tạo, nghiên cứu khoa học của Nhà trường đề xuất phương hướng tổ chức và hoạt động thông tin – tư liệu.
  • Lập kế hoạch thu thập, bổ sung giáo trình, tài liệu… phù hợp với yêu cầu đào tạo và nghiên cứu khoa học của Nhà trường.
  • Xử lý, phân loại, sắp xếp vốn tài liệu hiện có tại thư viện theo từng chuyên ngành khoa học, thông báo kịp thời tài liệu mới bổ sung. Bảo quản và thanh lọc các tài liệu cũ nát, lạc hậu.
  • Đáp ứng yêu cầu và tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, giảng viên và sinh viên trong việc khai thác, sử dụng vốn tài liệu tại thư viện.
  • Hoàn chỉnh bộ máy tra cứu, ứng dụng thành tựu khoa học về công nghệ thông tin, từng bước hiện đại hóa thư viện
  • Tổ chức thu nhận những ấn phẩm do nhà trường xuất bản, khóa luận tốt nghiệp của sinh viên, luận án thạc sỹ, tiến sỹ của cán bộ, giảng viên Nhà trường.
  • Bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài sản của thư viện nhà trường.
  • Thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho cán bộ thư viện.
  • Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng trong trường, thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao.

·        Hợp tác trao đổi tài liệu và kinh nghiệm hoạt động với liên hiệp thư viện các trường đại học và các cơ quan thông tin. Thực hiện các công việc khác do Hiệu trưởng giao