Duyệt theo bộ sưu tập Sách giáo trình (Tất cả)
Giáo trình quan hệ lao động. TS. Nguyễn Đức Tĩnh (chủ biên) Phần 1 / [13-01-2023]
Đầu mục:95 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình quan hệ lao động. TS. Nguyễn Đức Tĩnh (chủ biên)Phần 1 / [13-01-2023]
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình quản trị thay đổi / TS.Lê Mạnh Hùng (chủ biên); Lê Đình Tân, Nguyễn Khắc Hùng... [09-12-2022]
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình kế toán tài chính. PGS.TS Đinh Thị Mai, TS. Đoàn Thục Quyên (đồng chủ biên) Phần 1 / [09-12-2022]
Đầu mục:95 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình kế toán tài chính. PGS.TS Đinh Thị Mai, TS. Đoàn Thục Quyên (đồng chủ biên)Phần 1 / [09-12-2022]
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình quản trị học / TS. Lê Mạnh Hùng (chủ biên) [06-12-2022]
Đầu mục:95 (Lượt lưu thông:8) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình quản trị học / TS. Lê Mạnh Hùng (chủ biên) [06-12-2022]
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình quan hệ đối tác xã hội / PGS.TS Phạm Văn Hà [05-12-2022]
Đầu mục:95 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình quan hệ đối tác xã hội / PGS.TS Phạm Văn Hà [05-12-2022]
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)