• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 331.8 H1114
    Nhan đề: Phát triển lực lượng lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa :

DDC 331.8
Tác giả CN Phạm Văn Hà
Nhan đề Phát triển lực lượng lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa : Sách chuyên khảo / Phạm Văn Hà (chủ biên), Dương Văn Sao, Nguyễn Đức Tĩnh...
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động, 2016
Mô tả vật lý 223tr. ; 21cm.
Thuật ngữ chủ đề ĐHCĐ
Từ khóa tự do Công nghiệp hóa
Từ khóa tự do Lực lượng lao động
Từ khóa tự do Hà Nội
Từ khóa tự do Doanh nghiệp
Từ khóa tự do Hiện đại hóa
Tác giả(bs) CN Nguyễn Đức Tĩnh
Tác giả(bs) CN Hoàng Thanh Xuân
Tác giả(bs) CN Dương Văn Sao
Địa chỉ TTTVKho Tham khảo(1): 301004993
00000000nam#a2200000ui#4500
0015891
002100
0049C969752-5A89-44D9-971C-8A52B53EDCA7
005202109161233
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |c64000VNĐ
039|y20210916123547|ztambtm
041 |avie
044 |avm
082 |a331.8|bH1114
100 |aPhạm Văn Hà
245 |aPhát triển lực lượng lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa : |bSách chuyên khảo / |cPhạm Văn Hà (chủ biên), Dương Văn Sao, Nguyễn Đức Tĩnh...
260 |aHà Nội : |bLao động, |c2016
300 |a223tr. ; |c21cm.
650 |aĐHCĐ
653 |aCông nghiệp hóa
653 |aLực lượng lao động
653 |aHà Nội
653 |aDoanh nghiệp
653|aHiện đại hóa
700 |aNguyễn Đức Tĩnh
700 |aHoàng Thanh Xuân
700 |aDương Văn Sao
852|aTTTV|bKho Tham khảo|j(1): 301004993
8561 |uhttp://thuvien.dhcd.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/noimage/no-imageThumbImage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 301004993 Kho Tham khảo 331.8 H1114 Sách giáo trình 1