Ngày đăng bài: 21/11/2019 09:55
Lượt xem: 2819
Giới thiệu chung

Có tiền thân từ Phòng Giáo vụ (Phòng Đào tạo), cuối năm 1977 Phòng Thông tin tư liệu được tách ra thành bộ phận độc lập.

   Phòng có 7 cán bộ (2 đ/c trình độ Thạc sĩ, 5 đ/c trình độ cử nhân Thông tin thư viện)

  Phòng Thông tin - Tư liệu là một bộ phận trực thuộc Trường đại học Công đoàn, có chức năng tổ chức, xây dựng và quản lý vốn tài liệu phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý, nghiên cứu, giảng dạy và học tập của cán bộ, giảng viên, sinh viên của Nhà trường.

   Nhiệm vụ trọng tâm của Phòng Thông tin tư liệu trường Đại học Công đoàn là tổ chức hoạt động thông tin tư liệu, đáp ứng yêu cầu và tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, giảng viên, sinh viên trong việc khai thác, sử dụng vốn tài liệu tại Thư viện; lựa chọn, thu thập, quản lý và phổ biến giáo trình, tài liệu; hợp tác, trao đổi tài liệu và kinh nghiệm tổ chức hoạt động với các thư viện đại học và cơ quan thông tin - tư liệu khác.