TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN TỔ CHỨC LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH CHỈ ĐỊNH THAM GIA ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ, BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY VÀ GIỮ CHỨC BÍ THƯ ĐẢNG ỦY TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2020-2025
Ngày 7/10/2020, Đảng ủy Trường Đại học Công đoàn long trọng tổ chức Lễ Công bố và trao quyết định chỉ định tham gia ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy Trường nhiệm kỳ 2020-2025.