Ngày đăng bài: 06/06/2024 08:54
Lượt xem: 39
Tổng quan về an toàn, vệ sinh lao động

        Giáo trình Tổng quan về an toàn, vệ sinh lao động được biên soạn phù hợp với chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Bảo hộ lao động của Trường Đại học Công đoàn. Giáo trình giới thiệu và trang bị cho người học tiếp cận đến chuyên ngành an toàn, vệ sinh lao động. Nội dung trọng tâm của giáo trình bao gồm những kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động; các nội dung triển khai công tác an toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và các nội dung quản lý về an toàn, vệ sinh lao động.

        Bạn đọc có thể mượn Giáo trình này tại Phòng mượn, tầng 2, Nhà T, thư viện Trường Đại học Công đoàn.