Ngày đăng bài: 06/06/2024 08:15
Lượt xem: 60
Giáo trình Xã hội học đại cương

        Giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển Xã hội học, Giáo trình Xã hội học đại cương mang đến những nét khái quát, cơ bản nhất về đối tượng, chức năng, nhiệm vụ của Xã hội học; những khái niệm cơ bản; những lý thuyết được sử dụng trong Xã hội học; phương pháp nghiên cứu xã hội học cũng như một số lĩnh vực nghiên cứu trong Xã hội học. Trên cơ sở đó, bạn đọc xác định được những vấn đề nảy sinh trong xã hội, biết cách tìm hiểu, phân tích, dự báo và đưa ra các khuyến nghị giải pháp cho các vấn đề đó.

      Bạn đọc có thể mượn giáo trình Xã hội học đại cương tại Phòng mượn, tầng 2, nhà T, thư viện Trường Đại học Công đoàn.