Ngày đăng bài: 06/06/2024 13:23
Lượt xem: 29
Hướng dẫn ôn tập và thực hành tài chính tiền tệ

      Cuốn sách Hướng dẫn ôn tập và thực hành Tài chính Tiền tệ được thiết kế và biên soạn dựa trên chương trình môn học Tài chính - Tiền tệ 1 và Tài chính - Tiền tệ 2 đã được Hội đồng khoa học thông qua, giúp bạn đọc hiểu được phần nào về sự vận động của nền kinh tế, những chính sách tiền tệ, tài khóa của cơ quan quản lý hay diễn biến trên thị trường tài chính và hoạt động của hệ thống ngân hàng...

      Bạn đọc có thể mượn sách Hướng dẫn ôn tập và thực hành Tài chính Tiền tệ tại phòng Mượn, tầng 2, nhà T, thư viện trường Đại học Công đoàn.