Ngày đăng bài: 10/06/2024 09:28
Lượt xem: 13
Giáo trình Quản trị thay đổi

      Quản trị thay đổi là một lĩnh vực nghiên cứu mới tại Việt Nam. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay cũng như tác độc của sự phát triển khoa học công nghệ, đặc biệt là cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã đặt ra yêu cẩu mới đối với các tổ chức và doanh nghiệp. Từ đó, các doanh nghiệp, tổ chức cần có những hoạt động đối mặt các thách thức về thay đổi để thích nghi với các thách thức của hoàn cảnh khách quan và chủ động tạo ra cơ hội để phát triển bền vững tổ chức. Giáo trình Quản trị thay đổi được biên soạn nhằm giúp người đọc tiếp cận các nội dung cơ bản và quan trọng nhất trong quá trình thay đổi tổ chức thông qua các nghiên cứu quốc tế và trong nước, các ví dụ thực tiễn thông qua kinh nghiệm của nhóm biên soạn trong quá trình tham gia điều hành, tư vấn chính sách, chiến lược cho các tổ chức doanh nghiệp.

      Bạn đọc có thể mượn sách tại Phòng mượn, tầng 2, nhà T, Thư viện Trường Đại học Công đoàn.