Ngày đăng bài: 06/06/2024 08:34
Lượt xem: 50
Giáo trình chiến lược quan hệ lao động

Giáo trình chiến lược quan hệ lao động cung cấp cho bạn đọc các kiến thức cơ bản và có hệ thống cả lý luận và thực tiễn về chiến lược quan hệ lao động, xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược quan hệ lao động với mực tiêu vận dụng, triển khai phát triển quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại các cơ quan, đơn vị.

Bạn đọc có thể mượn sách tại Phòng mượn, tầng 2, Nhà T, Thư viện Trường Đại học Công đoàn.