Ngày đăng bài: 07/06/2024 13:24
Lượt xem: 23
Giáo trình Công tác xã hội đối với người lao động

      Giáo trình Công tác xã hội đối với người lao động cung cấp cho người đọc những cách nhìn về sự can thiệp, trợ giúp cho người lao động trên góc độ một nền khoa học mới; phân tích hệ thống lý thuyết chuyên ngành của Công tác xã hội, đây chính là kim chỉ nam để xây dựng hệ thống phương pháp luận khoa học, xây dựng mô hình công tác xã hội trợ giúp cho người lao động và khái quát diện mạo của người lao động. Từ đó, bạn đọc có thể hiểu được những tồn tại cũng như những nhu cầu thiết yếu của họ.

      Bạn đọc có thể mượn sách tại Phòng mượn, tầng 2, Nhà T, thư viện Trường Đại học Công đoàn.